Nhảy đến nội dung

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1832/BTTTT-THH gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Văn bản nêu rõ, Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp sau đây:

 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm để cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.