Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Công văn số 212-CV/TU ngày 11/5/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục quán triệt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19; công văn số 612/UBND-KGVX ngày 16/5/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19, ngày 20/5/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ban hành Thông báo số 73/TB-TTPVHCC về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

aca13ab91dace8f2b1bd.jpg

Hướng dẫn sử dụng mã QR để Check in, check out tại Trung tâm

 

Trong Thông báo, Trung tâm Phục vụ hành chính công khuyến nghị người dân và doanh nghiệp Tăng cường thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử, tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; lựa chọn nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ Bưu chính công ích; khi thực sự cần thiết phải đến Trung tâm, yêu cầu tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu theo khuyến cáo của Bộ Y Tế.

 

Trung tâm cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

 

Đối với công chức, viên chức của Trung tâm, cần thực hiện và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai báo y tế điện tử, quét mã QR-Code trước khi tiến hành giao dịch; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, gửi và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế./.

 

Bùi Đức Trung