Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thúc đẩy cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Báo cáo số 680/BC-UBND về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh. Báo cáo chỉ ra trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả góp phần thúc đẩy việc cung cấp, sử dụng DVCTT, trong đó có các giải pháp nổi bật như sau:

 

- UBND tỉnh đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giảm 40% đối với 07 khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua DVCTT mức độ 3, mức độ 4;

 

- UBND tỉnh đã phê duyệt Danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đăng ký tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, với tổng số 1.137 TTHC cấp tỉnh, 192 TTHC cấp huyện, 67 TTHC cấp xã; giao chỉ tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2022; kế hoạch thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp DVCTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

- Xây dựng Nền tảng trợ lý ảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC (iSee Lạng Sơn), chính thức vận hành từ tháng 6/2022, đến thời điểm hiện tại đã có trên 34.000 lượt tương tác của người dân, doanh nghiệp.

 

Ảnh minh họa: internet

 

Kết quả, từ ngày 01/01/2022 đến 27/12/2022, tổng số DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh có phát sinh hồ sơ: 383 dịch vụ, trong đó số DVCTT mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 328 dịch vụ (đạt 85,63%). Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận 288.117 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 81.346 hồ sơ (chiếm 28,23%), tiếp nhận trực tuyến 206.771 hồ sơ (đạt 71,76%). Tổng số DVCTT của tỉnh Lạng Sơn được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 1.268 DVCTT (đạt 88,2%), trong đó có 423 DVCTT một phần và 845 DVCTT toàn trình.

 

Trong thời gian sắp tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến để tăng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức; góp phần thực hiện chuyển đối số.

 

Vi Lộc Vũ