Nhảy đến nội dung

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 21/12/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương. Trong tài liệu hướng dẫn đã nêu cụ thể tổng quan mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, các yêu cầu về chức năng của Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Văn phòng Chính phủ cũng hướng dẫn cụ thể quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  và quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Ảnh minh họa

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, bổ sung các tính năng được yêu cầu hoàn thiện; đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Rà soát, kiện toàn nhân sự, cơ sở vật chất,... bảo đảm triển khai có hiệu quả việc số hoá theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ./.

 

Bùi Đức Trung