Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Nghị quyết số 43/NQ-TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 là “thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp”, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, bố trí 01 quầy giao dịch cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp nhận các thông tin phản ảnh kiến nghị, vướng mắc về môi trường đầu tư kinh doanh.

Ảnh: Quầy số 15 - Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp

 

Theo đó, từ ngày 21/02/2022, vào giờ hành chính các ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cử viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư ra trực thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tại quầy số 15, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo các điều kiện để viên chức Trung tâm Xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp, nhà đầu tư có môi trường, điều kiện làm việc, giao dịch thuận lợi nhất.

 

Việc đưa công tác tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp ra Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn hỗ trợ, đào tạo, phát triển doanh nghiệp, tạo ra kênh đối thoại thuận tiện, minh bạch giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lạng Sơn.

 

Vi Lộc Vũ