Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Báo cáo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2022 (số 165/BC-TTPVHCC ngày 26/12/2022), với một số nội dung chính như sau:

 

Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm công tác thực hiện, đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Trung tâm đã tuyên truyền, triển khai có hiệu quả và thực hiện tốt các quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy và Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

 

Ảnh minh họa: internet

- Có nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.

 

- Đội PCCC và CNCH Trung tâm được tập huấn đầy đủ.

 

- Có phương án chữa cháy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt bảo đảm an toàn về PCCC phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn.

 

- Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC và truyền tin báo sự cố bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn.

 

- Hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện PCCC khác bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn.

 

Trung tâm đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 tiếp tục tuyên truyền, triển khai có hiệu quả và thực hiện tốt các quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền vận động CCVCLĐ của cơ quan tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

 

Vi Lộc Vũ