Nhảy đến nội dung

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm do đồng chí Phạm Hùng Trường - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị

Hội nghị ghi nhận kết quả hoạt động của Trung tâm 6 tháng đầu năm 2021: đã tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

 

Công chức, viên chức tham dự hội nghị chủ động sôi nổi phát biểu ý kiến, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế tồn tại của Trung tâm, đồng thời đề xuất ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Các ý kiến tập trung chủ yếu tập trung nội dung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC, giải pháp khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ công, triển khai phương án thực hiện tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả tại chỗ, các mẫu phiếu đánh giá quá trình giải quyết TTHC…

 

Công chức, viên chức thảo luận, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường - Giám đốc trung tâm đề nghị: cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục học tập, nghiên cứu nắm vững quy trình trong giải quyết TTHC, nâng cao tinh tình trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Cùng với đó, cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm vừa thực hiện nhiệm vụ trực tiếp vừa hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục tăng tỉ lệ “4 tại chỗ” đạt 30%. Các sở, ban, ngành quan tâm, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021.

 

Vi Lộc Vũ