Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TTPVHCC tham dự Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 17/3/2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh.

 

         

Ảnh: Đ/c Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh quán triệt các nội dung

 

          Tại Hội nghị các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội đã được đồng chí Phạm Hùng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh quán triệt các nội dung: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của UBKT Trung ương thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 15/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 58-KH/BCSĐ, ngày 04/3/2022 của Ban  cán sự đảng UBND tỉnh; Kế hoạch số 55-KH/ĐUK, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 217-KH/ĐU ngày 25/02/2022 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

 

Dự Hội nghị lần này Trung tâm Phục vụ hành chính công đã cử 08 đảng viên và người lao động tham dự, qua đó xác định được rõ trách nhiệm của mình trong việc nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để áp dụng Nghị quyết thực tiễn vào công tác chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

          Các nội dung được quán triệt nhằm góp phần giúp mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, người lao động trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục triệt để bệnh hình thức; thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng và hệ thống chính trị./.

 

                                                          Trần Thị Hường