Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh mới đây đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 (Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/02/2021).

 

Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC của tỉnh làm việc với UBND huyện Tràng Định tháng 11/2020

 

Hoạt động kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, nhược điểm; đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 

Nội dung kiểm tra gồm: công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác đánh giá tác động TTHC, công bố, công khai TTHC, việc giải quyết TTHC, rà soát, đánh giá TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc thực hiện, tổng kết Đề án cải cách TTHC đến năm 2020, địnhhướng đến năm 2025 và những năm tiếp theo; công tác truyền thông về  hoạt  động  kiểm  soát  TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên  thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

 

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ quý III năm 2021. Các đơn vị được kiểm tra gồm: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng, UBND huyện Hữu Lũng (đối với các huyện, tại mỗi huyện kiểm tra 01 xã).

 

Phương Linh