Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Anh minh hoa
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 10/08/2022, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịch theo cơ chế một cửa

Anh minh hoa
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 17/08/2022, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế

Anh minh hoa
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1377/UBND-TTPVHCC về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Anh minh hoa
Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số số 1495/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơngiai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
179/KH-UBND 11-08-2022 Kế hoạch Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
78/KH-TTPVHCC 08-06-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
66/KH-TTPVHCC 16-05-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2022
23/KH-TTPVHCC 21-02-2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm PVHCC
2189/QĐ-UBND 11-08-2021 Quyết định về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1439/QĐ-UBND 29-07-2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020
15-07-2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
22/KH-TTPVHCC 24-02-2020 Kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
14/KH-TTPVHCC 06-02-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1962/QĐ-UBND 15-10-2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
100/GM-TTPVHCC 11-10-2019 Dự Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn
98/BC-TTPVHCC 08-10-2019 Báo Cáo Kết quả học tập kinh nghiệm về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa (từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2019)

Góp ý của tổ chức, cá nhân