TÊN CƠ QUAN: TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

Địa chỉ: Phố Dã Tượng - phường Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn

Văn thư: 3800 005

Số máy FAX: 3800 005

 

BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

STT

Đơn vị

Điện thoại bàn

 

1

Bảo hiểm xã hội

3800 199

3719 799

 

2

Công an tỉnh

3800 299

 
 

3

Điện lực

3813 999

 

4

Sở Công thương

3800 013

 

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

3800 002

 

6

Sở Giao thông vận tải

3800022

 

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3800 006

 

8

Sở Khoa học và Công nghệ

3800 018

 

9

Sở Nội vụ

3800 003

 

10

Sở Nông nghiệp và PTNT

3800 017

 

11

Sở Tài chính

3800 004

 

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

3800 008

 

13

Sở Tư pháp

3800 009

 

14

Sở Xây dựng

3800 010

 

15

Sở Y tế

3800 019

 

16

Ban QLKKTCKĐĐ, Sở Lao động, Thông tin,Văn hóa

(Bưu điện)

3800 012