Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 30 August 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.15.H37-210816-0001 1.000105.000.00.00.H37 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài NGUYỄN BÁ CHUẨN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 000.00.08.H37-210804-0001 1.004249.000.00.00.H37 - Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại Dương Thị Mai Hương Sở Tài nguyên và Môi trường