Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

 

Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa ...

 

Ảnh minh họa: internet

Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông có tổng số 37 TTHC thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý; tất cả 37 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Trần Thị Hường