Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 06/10/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Tại Nghị quyết, Chính phủ xác định cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Từ năm 2021 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, có nhiều sáng kiến với những mô hình mới, cách làm hay, đạt được một số kết quả nổi bật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành và tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính.

 

Ảnh minh họa: internet

 

Để tiếp tục cải cách mạnh mẽ TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021-2025 và Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Cụ thể tập trung vào 03 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (1) Cải cách TTHC, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; (2) Nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; (3) Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành.

 

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết giao cho Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, định kỳ hàng quý hoặt đột xuất báo cáo cho Chính phủ.

 

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ