Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 26 June 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
15/KH-TTPVHCC
Ngày ban hành
Ngày ban hành