Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1079/UBND-TTPVHCC ngày 14/9/2022 chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

 

 

Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ trong xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh so với tiến độ xử lý thực tế; thực hiện đầy đủ việc cập nhật thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, thông tin thu phí/lệ phí trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC. Báo cáo cụ thể lý do các hồ sơ chậm hạn trên Hệ thống.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao về việc khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên thông, các nhiệm vụ về triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt UBND cấp xã nghiêm túc thực hiện việc cập nhật hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống; tăng cường kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại cấp xã.

 

Tại Công văn cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng khắc phục lỗi đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ từ Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện công khai kết quả đánh giá theo Quyết định số 766/QĐ-TTg và các nhiệm vụ khác về số hóa hồ sơ TTHC…/.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh