Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ, ngành cơ quan Trung ương tập trung cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết

Ngày 28/11/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6.

Theo đó, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh: Từ năm 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục TTHC nội bộ.

Thời gian qua công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, nhiều vướng mắc về sản xuất kinh doanh, tài khóa, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp... được tháo gỡ. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Thông báo nêu rõ, trong thời gian tới, các thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, không gây lãng phí nguồn lực. Các bộ, ngành và địa phương: Đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ đối với 06 nội dung về CCHC, trong đó có cải cách TTHC; tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở để tạo đột phá cho công tác này.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụhành chính công tỉnh Lạng Sơn

Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung vào công tác quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp dưới đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát, kiểm tra; cắt giảm tối đa các TTHC không cần thiết. Khẩn trương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách TTHC trong cấp phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023; Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, giao Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm đầu mối chỉ đạo, đôn đốc bảo đảm việc cắt giảm thực chất, hiệu quả. Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai có hiệu quả Luật giao dịch điện tử (sửa đổi); Khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định để phục vụ triển khai có hiệu quả Đề án 06. Tiếp tục nghiên cứu ban hành, triển khai có hiệu quả các chính sách giảm phí, lệ phí, nhất là giảm thời gian giải quyết TTHC để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương mình; phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty lớn để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghệ cao.

Ban Chỉ đạo cũng giao Văn phòng Chính phủ rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách TTHC năm 2023 theo các kế hoạch được ban hành. Tổng hợp, theo dõi, giúp Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh theo chương trình, kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.

Bùi Đức Trung