Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quý III năm 2019: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 4.154 hồ sơ

Trong quý III năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 4.154 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 4.132 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,1%).

 

Công chức Trung tâm hướng dẫn người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong quý III là 5.075 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 493 hồ sơ; tiếp nhận mới là 4.582, tiếp nhận trực tuyến 1.274 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 3.183 hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 125 hồ sơ; thực hiện trả kết quả 4.154 hồ sơ, trong đó có 1.374 hồ sơ trước hạn (chiếm 33,1%), 2.758 hồ sơ đúng hạn (chiếm 66,4%), 22 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 0,5%). Lũy kế từ 11/01/2019, Trung tâm đã tiếp nhận 11.923 hồ sơ, đã giải quyết 11.378 hồ sơ, trước hạn 3.249 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 28,6%), đúng hạn 8.022 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 70,5%), trễ hạn 107 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,9%); còn 545 hồ sơ chưa giải quyết, trong đó có 08 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông vận tải 1.752 hồ sơ, Kế hoạch và đầu tư 1.105 hồ sơ, Tư pháp 611 hồ sơ … Trong quý, có 2.017 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 1.924 lượt (chiếm 95,4%), Hài lòng: 93 lượt (chiếm 4,6%).

 

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch; trong quá trình giải quyết TTHC, đã xác định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp và các cơ quan tham gia. Công chức, viên chức Trung tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần thực hiện tốt công tác cải hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, thời gian; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

 

Bùi Đức Trung