Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm đúng tiến độ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 63/2024

Bảo đảm đúng tiến độ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 63/2024

Ngày 25/6/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 454/TTg-KSTT gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP.

Theo đó, để bảo đảm đúng tiến độ, thời hạn cung cấp 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP được thuận lợi, thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

Ảnh: 02 nhóm dịch vụ công liên thông trên HTTT giải quyêt TTHC tỉnh

Khẩn trương công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính liên thông điện tử theo quy định. Rà soát, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh bảo đảm đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm dịch vụ công liên thông, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu ngành lao động, thương binh và xã hội, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức cập nhật dữ liệu và chia sẻ dữ liệu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về việc cung cấp, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử; đồng thời tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông theo quy định tại Nghị định này. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử tại địa phương mình.

 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng các bộ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ nhằm bảo đảm đúng tiến độ 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định 63/2024./.

Bùi Đức Trung

 


Tác giả: Bùi Đức Trung