Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

Ngày 31/01/2024 Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-TTPVHCC về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Kế hoạch triển khai một số nội dung chính như sau:

Đối với công tác phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công: phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn trên 99% trở lên; hồ sơ xử lý trực tuyến đạt từ 80% trở lên; thực hiện hiệu quả các phần mềm, ứng dụng nhằm phục vụ tốt nhất các tổ chức, cá nhân; giám sát, đôn đốc công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm; đẩy mạnh thực hiện DVCTT, thanh toán trực tuyến tại Trung tâm; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số tại Trung tâm, hiện đại hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC; xây dựng Bộ phận một cửa hiện đại; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn về sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp theo quy định.

 

 

Ảnh: Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đối với công tác tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh: thẩm tra, kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cập nhật, đăng tải công khai TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định TTHC của tỉnh; hướng dẫn xây dựng dự thảo Quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC, danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC; Xây dựng Kế hoạch và phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục Cải cách TTHC; phấn đấu xếp hạng Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong top 30 cả nước; xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho công chức đầu mối các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Kế hoạch cũng giao các phòng chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả./.

 

                                                                                               Trần Thị Hường