Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2024

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn có Báo cáo số 143/BC-UBND báo cáo tình hình công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và kết quả triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh quý I năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai các văn bản giao nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, giao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và tỷ lệ thanh toán trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa

 

- Tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát tthc, cải cách tthc, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

+ Công bố TTHC: Trong quý I năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 24 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, với tổng số 194 TTHC; trong đó: cấp tỉnh có 114 TTHC, cấp huyện có 53 TTHC, cấp xã có 27 TTHC. Đến ngày 14/3/2024, toàn tỉnh có 1.777 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, trong đó: cấp tỉnh có 1.420 TTHC, cấp huyện có 249 TTHC, cấp xã có 106 TTHC.

Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đối với 184 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, gồm 123 TTHC cấp tỉnh, 39 TTHC cấp huyện và 22 TTHC cấp xã. Tổng số TTHC công bố tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.595 TTHC tại 18 sở, ban, ngành, 11 UBND cấp huyện và cấp xã.

+ Công khai TTHC: Đã chỉ đạo tổ chức cập nhật và công khai 194/194 TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đồng thời đăng tải kịp thời lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện các hình thức công khai TTHC bằng thiết bị điện tử, bằng bản giấy và triển khai thực hiện niêm yết bằng mã QR-Code..., TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã được niêm yết công khai bằng bảng điện tử và bảng gắn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.

- Rà soát, đơn giản hóa TTHC  

+ Rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hoá TTHC và thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC

Theo Kế hoạch số 47/KH-UBND về rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2024, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC đối với 53 TTHC (cấp tỉnh 38 TTHC, cấp huyện 07 TTHC, cấp xã 08 TTHC) và rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đối với 50 TTHC (cấp tỉnh 36 TTHC, cấp huyện 07 TTHC, cấp xã 07 TTHC). Theo đó các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC trước ngày 29/4/2024 và hoàn thành rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC trước ngày 01/7/2024.

+ Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022 về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025; Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt công bố 30 TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh công bố 350 TTHC nội bộ (trong đó gồm 71 TTHC thuộc thẩm quyền của sở, ban, ngành, 60 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; 219 TTHC thuộc UBND cấp xã). Hoàn thành rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 243/KH-UBND; các TTHC nội bộ do Chủ tịch UBND tỉnh công bố đã được rà soát, xây dựng phương án đơn giản hoá đảm bảo tiến độ theo quy định và đạt tỷ lệ tối thiểu từ 50% trở lên. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang rà soát, thực thi phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ và xây dựng các văn bản thực thi phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

- Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 96.048 hồ sơ TTHC, trong đó tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 11.255 hồ sơ (chiếm 11,72%); tiếp nhận trực tuyến 80.535 hồ sơ (chiếm 83,85%); từ kỳ trước chuyển sang 4.258 hồ sơ (chiếm 4,43%). Tổng số hồ sơ đã giải quyết 92.107 hồ sơ (đạt 95,90% tổng số hồ sơ tiếp nhận) trong đó: trước hạn 31.020 hồ sơ đạt 33,68%, đúng hạn 60.945 hồ sơ đạt 66,17%, quá hạn 142 hồ sơ chiếm 0,15%; đang giải quyết 3.941 hồ sơ (trong đó: trong hạn 3.880 hồ sơ chiếm 98,45%, quá hạn 61 hồ sơ chiếm 1,55%).

- Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã triển khai cung cấp 1.811 DVCTT (bao gồm cả DVCTT của Công ty Điện lực), trong đó 1.080 DVCTT toàn trình và 452 DVCTT một phần, còn 279 DVC mới chỉ ở mức cung cấp thông tin tra cứu; tổng số DVCTT đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cá nhân, tổ chức nộp, giải quyết hồ sơ TTHC là 1.654 dịch vụ, trong đó có 321 DVCTT một phần và 983 DVCTT toàn trình.

Đến ngày 14/3/2024, tổng số hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện số hoá lên Kho dữ liệu số hoá TTHC của tỉnh là 770.717 hồ sơ (trong đó: cấp tỉnh 186.390 hồ sơ; cấp huyện 85.230 hồ sơ; cấp xã 499.097 hồ sơ).

- Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên phối hợp với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để thực hiện chuyên mục “Cải cách TTHC” với tần suất 02 chuyên mục/tháng. Trong quý I năm 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát sóng 06 chuyên mục “Cải cách TTHC”, thời lượng mỗi chuyên mục 07 phút; phát sóng 70 tin bài, phóng sự phản ánh công tác cải cách TTHC và hoạt động kiểm soát TTHC trong chương trình thời sự trên sóng Phát thanh, Truyền hình và trang thông tin điện tử của Đài (http://www.langsontv.vn). Báo Lạng Sơn đã đăng 15 chuyên mục “Cải cách TTHC” với 08 bài, 07 tin trên báo giấy và trên Báo điện tử Lạng Sơn (https://baolangson.vn)./.

Bùi Đức Trung