Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 18/3/2024, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 132/BC-UBND báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Về nội dung Cải cách thủ tục hành chính, đạt được một số kết quả chính như sau:

- Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022.

Ảnh minh họa

- Về rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Số lượng TTHC nội bộ đã công bố: 30 TTHC; Số lượng TTHC nội bộ đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 20/30 TTHC (đạt tỷ lệ 66,7%), vượt mức kế hoạch được giao. Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 226.378.900 đồng/năm; chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 132.940.300 đồng/năm; chi phí tiết kiệm: 93.438.600 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 41,28 %. Số lượng TTHC nội bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa: tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ lần 1 xong trước ngày 01/7/2024, lần 2 xong trước ngày 01/7/2025.

- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; 100% bộ phận một cửa cấp huyện (11 huyện, thành phố, 200 đơn vị cấp xã) được đầu tư hạ tầng phòng làm việc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã còn hạn chế, trụ sở còn chật hẹp.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của công chức, viên chức Bộ phận Một cửa các Sở, Ban, ngành được cử ra làm việc tại Trung tâm. Trung tâm thực hiện cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm theo đúng quy định.

2.5. Về thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC:

Các đơn vị đã triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ khi tiếp nhận theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 100% cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, Ban, ngành đã được trang bị chữ ký số, thực hiện số hóa tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định. Trong quý I, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện số hóa được 753.027 hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC lên Kho dữ liệu số hóa của tỉnh.

2.6. Kết quả giải quyết TTHC:

Đơn vị

Tổng số TTHC tiếp nhận

Số TTHC đã giải quyết xong

Số TTHC giải quyết đúng hạn

Số TTHC chậm hạn

Số TTHC đang trong hạn giải quyết

Cấp tỉnh

19.884

16.756

16.631

125

3.128

Cấp huyện

8.070

7.762

7.604

158

308

Cấp xã

42.461

42.429

42.349

80

32

Một số hồ sơ quá hạn do thao tác xử lý hồ sơ và cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm một cửa còn chưa kịp thời do một số thời điểm đường truyền, hạ tầng mạng bị lỗi (thực tế đã trả kết quả giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, chỉ báo chậm trên phần mềm).

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC:

Trong quý I, đã tiếp nhận 03 phản ánh, kiến nghị của công dân qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phản ánh đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định và công khai kết quả giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: các cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC, từ đầu năm có 427 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 415/427 lượt (tỷ lệ 97,19%), hài lòng 12/427 lượt (tỷ lệ 2,81%), không có đánh giá không hài lòng.

- Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC:

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định. Hằng tháng, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, trong đó, các nội dung bám sát theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết quả đánh giá cũng được công khai trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

Công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa trên địa bàn tỉnh thực hiện đánh giá theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Bùi Đức Trung