Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp thực hiện chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2024

Ngày 30/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-VP về Phối hợp thực hiện chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” trên Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh năm 2024

Theo đó, Kế hoạch phối hợp thực hiện nội dung chuyên mục “Cải cách thủ tục hành chính” năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

- Yêu cầu

+ Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời, thường xuyên và liên tục về hoạt động và hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện.

+ Lồng ghép thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC; kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh với thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC; kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hoạt động giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

+ Kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nhắc nhở những nơi chưa thực hiện kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu, quy định.

+ Bảo đảm duy trì ít nhất 02 số/tháng và kịp thời tuyên truyền các hoạt động, sự kiện về hoạt động kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng đưa nội dung tuyên truyền trọng tâm hằng quý trong năm, trong đó tập trung vào một số nội dung: Tình hình xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC; kiểm soát TTHC; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2024. Phản ánh việc triển khai Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến so với hình thức nộp hồ sơ trực tiếp thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.Tình hình và tiến độ thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa TTHC; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 tại các cơ quan, đơn vị...

Bùi Đức Trung