Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 3 năm 2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số        146/BC-UBND về Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 3 năm 2024 với một số nội dung chính.

- Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC

Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022

Ảnh minh họa

Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

- Số lượng TTHC nội bộ đã công bố: 30 TTHC;

- Số lượng TTHC nội bộ đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 20/30 TTHC, đạt 66,7%, vượt mức kế hoạch được giao. Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 226.378.900 đồng/năm; chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa:  132.940.300 đồng/năm; chi phí tiết kiệm: 93.438.600 đồng/năm; tỷ lệ cắt giảm chi phí: 41,28 %.

- Số lượng TTHC nội bộ đã thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa: tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, đơn vị thực hiện theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ lần 1 xong trước ngày 01/7/2024, lần 2 xong trước ngày 01/7/2025.

- Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC

Căn cứ các Quyết định công bố TTHC của Bộ, ngành Trung ương, trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố danh mục 56 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh kịp thời cập nhật lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để kịp thời phục vụ người dân, công chức giải quyết TTHC.

- Kết quả giải quyết TTHC

Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tháng 3/2024 tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn: 94,5%, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn chiếm 5,5%, tuy nhiên trong thực tế tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 98,78%, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn chỉ chiếm 1,22%, do một số cán bộ, công chức đã hoàn thành xử lý hồ sơ, trả kết quả đúng hạn cho cá nhân, tổ chức nhưng chưa thực hiện thao tác chuyển xử lý trên Hệ thống.

- Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)

+ Tỷ lệ DVCTT được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: 983 TTHC cung cấp DVCTT toàn trình (chiếm tỷ lệ 59,43%); 321 TTHC cung cấp DVCTT một phần (chiếm tỷ lệ 19,41%); 350 TTHC chưa thực hiện DVCTT (chiếm tỷ lệ 21,16%);

+ Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến: 71,5%; hồ sơ nộp trực tiếp và theo hình thức khác: 28,50% (số liệu tại Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia).

- Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 71,22%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử: 73,84%.

- Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

Tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định và hành vi hành chính: tổng số PAKN đã tiếp nhận: 21; số PAKN đã xử lý đúng hạn: 14; số PAKN đã xử lý quá hạn: 0; số PAKN đang xử lý: 07 (trong đó có 04 PAKN chờ sở, ngành xử lý; 03 PAKN đã chuyển Bộ Công an xử lý). Tình hình tiếp nhận và xử lý PAKN về quy định kinh doanh theo mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ: trong kỳ báo cáo không phát sinh PAKN./.

Bùi Đức Trung