Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Phục vụ hành chính công Kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử

Ngày 17/4/2024 Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTPVHCC về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ảnh minh họa

Ban Biên tập có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử; Điều hành việc thực hiện nhiệm vụ cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đúng quy định; tiếp nhận, xử lý, biên tập, kiểm duyệt chất lượng, nội dung thông tin theo đúng Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công và quy định của pháp luật hiện hành. Các thành viên Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 43/QĐ-TTPVHCC ngày 03/8/2023 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công./.

 

                                                                   Trần Thị Hường