Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC năm 2024

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2024, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC năm 2024 (Công văn số 114/UBND-TTPVHCC ngày 22/01/2024).

Công khai TTHC là một nội dung quan trọng trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. Nguồn: Internet

Theo đó, UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách TTHC được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 , cùng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên tại cơ quan, địa phương mình, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, UBND tỉnh giao.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, khắc phục các hạn chế trong công tác này. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác công bố, công khai TTHC kịp thời, đúng quy định, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt và chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đúng quy định, cập nhật đầy đủ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi trả kết giải quyết TTHC quá hạn; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cấp huyện, cấp xã trong thực hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo kiểm soát TTHC, cải cách TTHC theo quy định bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh