Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 (Số 243/KH-UBND ngày 02/12/2022).

 

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu:

 

Về thống kê, công bố, công khai: 100% TTHC nội bộ được thống kê, công bố lần đầu trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 01/4/2023.

 

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: bảo đảm trước ngày 01/01/2025 hoàn thành 100% TTHC nội bộ được rà soát, đơn giản hóa với tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Cụ thể: trước ngày 01/01/2024, hoàn thành rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ đã được công bố; trước ngày 01/01/2025, hoàn thành rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ đã được công bố.

 

Ảnh minh họa: internet

 

Việc ban hành Kế hoạch nhằm mục đích bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học, hiệu quả và xác định cụ thể nội dung công việc, các chỉ tiêu, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nội dung được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 về việc ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các đơn vị giai đoạn 2022 - 2025.

 

Vi Lộc Vũ


Nguồn:hanhchinhcong.langson.gov.vn Sao chép liên kết